Co je PortDeBras™

Elegantní funkční strečink

Je­di­neč­ný kon­cept cvi­če­ní pro­po­ju­jí­cí dy­na­mic­ký a funkč­ní stre­čink. Tempo celé lekce je po­ma­lé, aby byla za­cho­vá­na kva­li­ta a čis­to­ta po­hy­bu. Na lekci se vy­u­ču­jí  jed­no­du­ché a ply­nu­lé sek­ven­ce po­hy­bů, které spo­ju­jí v sou­la­du s re­la­xač­ní hud­bou: 

strečink
posilovací cvičení
balanční cvičení
taneční prvky

PDB má svou vlastní jedinečnou filozofii – využívá pohyb jako terapii. Cílem je cesta a návrat k našemu tělu skrze tělo měníme vědomí o sobě sama, na lekcích se učíme opět vnímat naše tělo, vypnout “mozek”

Cílem není se naučit choreografii

to si kla­dou za cíl ta­neč­ní lekce, což se ne­sho­du­je s me­to­dou Por­t­De­Bras™. Pů­vod­ní záměr au­to­ra kon­cep­tu, Vla­di­mi­ra Sne­zhi­ka, jako pro­fe­si­o­nál­ní­ho ta­neč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa, byl zpřístup­nit tanec”oby­čej­ným lidem”, proto na­chá­zí­me v Por­t­De­Bras™ mnoho od­ka­zů na kla­sic­ké ba­let­ní po­zi­ce a kom­bi­na­ce, ale je to pouze zlo­mek toho, co PDB ob­sa­hu­je.

PDB se in­spi­ru­je růz­ný­mi styly cvi­če­ní od jógy, pi­la­tes, přes gy­ro­to­nic, gy­ro­ky­ne­sis až po tanec, ale vždy je zdů­raz­něn tré­nink po­hy­bů v při­ro­ze­ném roz­sa­hu pro naše tělo a v ply­nu­lém pro­ve­de­ní, což je při­ro­ze­ná vlast­nost na­še­ho těla

Důraz je v PortDeBras™ kladen na

správné držení těla
dostupnost pohybů pro všechny
plynulost, návaznost a provázanost pohybů
napojení těla, mysli a hudby

Proč se v PortDeBras™ hodně využívají paže?

v PortDeBras™ je výrazná práce paží, která zde slouží k tomu, aby se napětí celého těla rozložilo jak do středu těla, do nohou, ale také do paží – bez toho cvik není komplexní