Jak se stát lektorem

Je to jednoduché. Vzdělávání PortDeBras™ je rozděleno do dvou částí:

1.

před-vzdělávací semináře

Tedy 1-2denní workshopy s pomůckami, které připravují budoucího lektora PortDeBras™ na tzv. Certifikované kurzy. Přehled a popis Před-vzdělávacích seminářů:

2.

certifikované kurzy

1 až 2 denní kurzy (bez pomůcek), kde se předpokládá již základní znalost PortDeBras™. Prohlubuje se znalost konceptu a filozofie PortDeBras™. Přehled a popis Certifikovaných kurzů:

Jak to tedy funguje?

Jsou dvě možnosti:
A) jste již stávající lektor jakékoli pohybové formy či fyzioterapeut
B) nejste lektor, ale chcete se jím stát
čti dále…

A) Jsem lektor jiné cvičební formy nebo tance

Pokud jste již stávající lektoři oprávnění vést pohybové lekce, tedy jste certifikovaní lektoři dynamických či pomalých forem – jógy, pilates, aerobiku, kondičního cvičení, fitness trenéři, tanečníci, fyzioterapeuti nebo rekreologové apod., pak je cesta za PortDeBras™ velmi jednoduchá. Stačí podniknout 3 kroky.

1. KROK

Přihlašte se na úvodní seminář: PortDeBras™ Introduction. Představí vám PortDeBras™ ve své úplnosti.

Za­cvi­čí­te si všech­ny styly Por­t­De­Bras™, zís­ká­te tedy systematický pře­hled toho, co vše ob­sa­hu­je Por­t­De­Bras™ – jaké jsou základní pohybové sekvence, jak je vyučovat a také budete studovat přístup a filozofii tohoto konceptu. Dostanete podrobná skripta a video-přípravu. 

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o úvod­ním kurzu najde zde.

2. KROK

Ab­sol­vuj­te ně­kte­rý z dal­ších před­vzdě­lá­va­cích se­mi­ná­řů

Se­mi­ná­ře s po­můc­ka­mi lek­to­ry při­pra­vu­jí na cer­ti­fi­ko­va­né kurzy. Po­hy­bo­vé sek­ven­ce ze se­mi­ná­řů se jed­no­du­še vy­u­ču­jí. Kli­en­ti si rych­le tyto sek­ven­ce osvo­ju­jí. Práce s po­můc­ka­mi je pro lek­to­ry i pro kli­en­ty jed­no­duš­ší – po­můc­ky udá­va­jí směr po­hy­bu a po­má­ha­jí v po­cho­pe­ní po­hy­bů. Sek­ven­ce s po­můc­ka­mi jsou jed­no­du­ché. 

Nabídka Před-vzdělávacích seminářů je zde.

 

3. KROK

Po absolvování PDB Introduction je potřeba se přihlásit na certifkovaný kurz PortDeBras™ Basic Level 1

Do 2 let od absolvování semináře Por­t­De­Bras™ Introduction je nutné se přihlásit na kurz Por­t­De­Bras™ Basic (level 1), kde se vyučují základní know-how sekvence. 

V době, kdy se již chystáte vést lekce s označením PortDeBras, je nutné si koupit licenci u své školitelky. 

                 Popis všech kurzů je zde:

Termíny školení jsou zde.

B) Nejsem lektor, ale chci se stát lektorem PortDeBras

Pokud nejste již stávající lektoři jakékoli pohybové formy, je cesta delší – je potřeba se nejdříve stát lektorem jakékoli jiné cvičební formy. Por­t­De­Bras™ je nádstavbové vzdělání pro již stávající lektory.