Jak se stát lektorem

Je to jednoduché. Vzdělávání PortDeBras™ je rozděleno do dvou částí:

1.

před-vzdělávací semináře

Tedy 1-denní workshopy s pomůckami, které připravují budoucího lektora PortDeBras™ na tzv. Certifikované kurzy. Přehled a popis Před-vzdělávacích seminářů:

2.

certifikované kurzy

1 až 2 denní kurzy (bez pomůcek), kde se předpokládá již základní znalost PortDeBras™. Prohlubuje se znalost konceptu a filozofie PortDeBras™. Přehled a popis Certifikovaných kurzů:

Jak to tedy funguje?

Jsou dvě možnosti:
A) jste již stávající lektor jakékoli pohybové formy či fyzioterapeut
B) nejste lektor, ale chcete se jím stát
čti dále…

A) Jsem lektor jiné cvičební formy nebo tance

Pokud jste již stávající lektoři oprávnění vést pohybové lekce, tedy jste certifikovaní lektoři dynamických či pomalých forem – jógy, pilates, aerobiku, kondičního cvičení, fitness trenéři, tanečníci, fyzioterapeuti nebo rekreologové apod., pak je cesta za PortDeBras™ velmi jednoduchá. Stačí podniknout 3 kroky.

1. KROK

Přihlašte se na úvodní seminář: PortDeBras™ Introduction. Představí vám PortDeBras™ ve své úplnosti.

Při­hlaš­te se na úvod­ní se­mi­nář: Por­t­De­Bras™ In­tro­ducti­on. Před­sta­ví vám Por­t­De­Bras™ ve své úpl­nos­ti. Za­cvi­čí­te si všech­ny styly Por­t­De­Bras™, zís­ká­te tedy hrubý pře­hled toho, co vše ob­sa­hu­je Por­t­De­Bras™.  Zís­ká­te roční opráv­ně­ní k ve­de­ní lekcí Por­t­De­Bras™.

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o úvod­ním kurzu najde zde.

2. KROK

Ab­sol­vuj­te ně­kte­rý z dal­ších před­vzdě­lá­va­cích se­mi­ná­řů

Se­mi­ná­ře s po­můc­ka­mi lek­to­ry při­pra­vu­jí na cer­ti­fi­ko­va­né kurzy. Po­hy­bo­vé sek­ven­ce ze se­mi­ná­řů se jed­no­du­še vy­u­ču­jí. Kli­en­ti si rych­le tyto sek­ven­ce osvo­ju­jí. Práce s po­můc­ka­mi je pro lek­to­ry i pro kli­en­ty jed­no­duš­ší – po­můc­ky udá­va­jí směr po­hy­bu a po­má­ha­jí v po­cho­pe­ní po­hy­bů. Sek­ven­ce s po­můc­ka­mi jsou jed­no­du­ché. 

Nabídka Před-vzdělávacích seminářů je zde.

Specializovaný seminář o stavbě lekce:
PortDeBras™ Healthy Body

3. KROK

Po absolvování PDB Introduction je potřeba se přihlásit na certifkovaný kurz PortDeBras™ Basic Level 1

Tam mů­že­te zís­kat ne­o­me­ze­nou li­cen­ci k ve­de­ní lekcí Por­t­De­Bras™.  Pozor, při­hlá­sit se je nutné do 12 (max. 24) mě­sí­ců od ab­sol­vo­vá­ní sa­mi­ná­ře PDB In­tro­ducti­on.

Popis všech kurzů je zde:

Termíny školení jsou zde.

B) Nejsem lektor, ale chci se jím stát

Pokud nejste již stávající lektoři, je cesta delší – je potřeba se nejdříve stát lektorem jakékoli jiné cvičební formy